Yo Engine Start

當紅炸子雞 – Yo Engine Start x Peako Mitsubishi Lancer Evolution IX

「睇埋真身先講啦!」呢句說話我成日講,只因照騙遇得多,當然要好好保護自己。舊年年尾網上出現一部可換頭尾泵把、「抬偈」的1/64三菱Lancer Evolution IX,望穿秋水,Yo Engine Start終於在過年前後正式出貨,供應充足,唔使好似口罩、廁紙咁搶。